Pitná voda pro Žďár je zajištěna

Přichází-li léto, vyvstává otázka zajištění dostatku pitné vody pro naše město. Protože jde o tak závažnou záležitost, nelze problematiku chápat sezónně, ale mít řešení v dlouhodobé koncepci platné několik desetiletí.

To říká Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko.

Vzhledem ke změně klimatu a změnám v přírodě, musí i vodní hospodářství dle jejích slov na danou situaci reagovat. Situaci ovlivňuje řada faktorů: množství vody, odlesnění, zhoršující se kvalita vody v nádržích i změny potřeb vody v jednotlivých regionech. Nastanou-li podstatné zvraty, vyvolá to nejen diskuze, ale i analýzy a návrhy.

Pro oblast Žďárska zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko; provoz sítě obstarává Vodárenská akciová společnost, a. s. Brno.

Jak Dagmar Zvěřinová uvádí, vodárenskou soustavu SVK Žďársko tvoří úpravna vody Mostiště a úpravna vody Vír. K tomu několik pramenišť a hlavně síť přivaděčů.

Úpravna vody Mostiště je po modernizaci. Byla dokončena v roce 2014 nákladem téměř 500 milionů korun. Na přivaděčích se každý rok provádí obnova v řádech milionů korun. Úpravna vody Vír oposud čekala.

„Stavba z let 1961 až 1964 vybudovaná s kapacitou 90 l/s byla následně rozšířena až na 180 l/s. Bohužel, zhoršující se stav jakosti surové vody v nádrži si vynutil postupné snižování výkonu, a to i po částečném doplnění technologie,“ konstatuje předsedkyně Zvěřinová.

Loni valná hromada SVK Žďársko schválila modernizaci a intenzifikaci tohoto technologického celku. V rámci přípravy stavby byl proveden podrobný stavebně – technický průzkum. Na jeho základě byla zpracována dokumentace pro stavební povolení, včetně propočtu nákladů.

Jak se ukázalo, ty jsou opravdu veliké. Důvodem je fakt, že po více než 60 letech je většina rozhodujících budov úpravny vody ve špatném technickém stavu, takže projekt navrhuje jejich asanaci a výstavbu nového technického zázemí k úpravě surové vody na pitnou.

Dle předsedkyně Zvěřinové neměli odborníci k dispozici kompletní dokumentaci z dob minulých, takže neznají konkrétní technické řešení zvolené při výstavbě před více než 60 lety.

Došli tedy k závěru, že pouhá oprava technického zázemí úpravny vody by byla technicky neproveditelná. To by znamenalo, že SVK Žďársko by mělo přistoupit na výstavbu nových budov. To znamená zvýšení nákladů stavby nad únosnou mez.

„Cena přebudování naší úpravny v objemu 650 miliónů korun je natolik vysoká, že by se promítla razantně do ceny pitné vody na mnoho let dopředu,“ konstatuje Dagmar Zvěřinová.

Odborníci tedy hledali další řešení. Po rozvaze zvolili jako nejlepší způsob k zajištění spolehlivého zdroje vody pro Žďársko využití úpravny vody ve Švařci a napojení naší vodárenské soustavy na vodárenskou soustavu Vírského oblastního vodovodu.

Úpravna vody Švařec se nachází v části obce Koroužné v okrese Žďár nad Sázavou. Od hráze vodní nádrže Vír je vzdálena necelou čtvrt hodinu jízdy jihovýchodně směrem na Štěpánov nad Svratkou.

„Řešením je přebudování vírské úpravny vody na akumulační a distribuční areál a vybudování asi osmikilometrového přivaděče – propoje mezi úpravnou Vír a úpravnou Švařec,“ vysvětluje Dagmar Zvěřinová.

SVK Žďársko již požádal o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. „Jde o nový propoj mezi oběma areály a nebude lehké jej vybudovat. Ale navazujeme na nově uvažovaný společný záměr Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje na propojování soustav SVK Žďársko, Oblastního vírského vodovodu, soustavy Třebíčsko a v budoucnu možná i soustavy Jihlavska,“ informuje Ing. Zvěřinová.

Město Žďár nad Sázavou je současně připojeno na oba zdroje pitné vody, Vír i Mostiště. Pro naše město je pro budoucnost riskantní mít jenom jeden zdroj. Při tak zásadním odběru by v případě poruchy přivaděče mohly nastat značné problémy.

Navrženým řešením se nejen propojí obě vodárenské soustavy, ale také se zvýší zabezpečenost zásobování celého Žďárska.

„Plánované kroky jsou rozděleny do pěti let. Zatím musíme i pomocí dílčích investic do stávající úpravny Vír udržet chod obou úpraven na odpovídající úrovni. Pitná voda v dostatečném množství a předepsané kvalitě bude zajištěna,“ujišťuje na závěr předsedkyně SVK Žďársko Dagmar Zvěřinová.

Vírské přehradě je 64 let

Přehradní nádrž Vír I s hrází o výšce 76,5 m na řece Svratce byla budována v letech 1947 až 1957. Jezero o rozloze skoro 224 ha zalilo obce Chudobín a Korouhvice. Vírská přehrada s hydroelektrárnou je v provozu již 64 let.

Vodní nádrž Vír II je malá přehradní nádrž o rozloze 12,5 ha na řece Svratce. Postavena byla v roce 1954 pod obcí Vír k vyrovnávání průtoků v řece, rozkolísaných nepravidelnou činností špičkové elektrárny na Víru I.

Vodní nádrž Mostiště, zvaná též Mostišťská přehradní nádrž, leží na řece Oslavě severně od Velkého Meziříčí. Má rozlohu 93 ha. Při jejím plném napuštění v roce 1961 vzniklo jezero dlouhé přes 5 km a široké 1 km. Řadí se mezi středně velké přehrady v ČR.

Příloha: Články Žďárské noviny