Vznik, historie a současnost SVK Žďársko

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko vznikl jako dobrovolný svazek obcí dne 1.4.1993 registrací zakladatelské smlouvy u bývalého Okresního úřadu Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou.

Od 1.1.2003 je SVK Žďársko registrován pod tímto č.j. v registru zájmových sdružení právnických osob a dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu kraje Vysočina.

Sídlo SVK Žďársko je na adrese : Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

SVK Žďársko bylo přiděleno IČ : 43383513 a DIČ : CZ43383513

Předmět činnosti SVK Žďársko byl stanoven především v zabezpečení zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod ve stávajících  inženýrských sítích vodohospodářských děl v obcích, které byly sdruženy ve svazku.

Tyto činnosti byly postupně rozšiřovány o další působení svazku, jako je  zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí vodovodů a kanalizací, řešení kvality dodávané pitné vody, zabezpečování ochrany životního prostředí formou výstavby nebo rekonstrukcí čistíren odpadních vod, zajišťování zdrojů financování pro výstavbu a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury.

Valná hromada členských obcí SVK Žďársko je nejvyšším orgánem, kterým svazek jedná. Jednotlivé obce v tomto orgánu mají přiděleno hlasovací právo na základě počtu svých trvale hlášených obyvatel, kdy na každých započatých 100 obyvatel připadá jeden hlas. V současné době má SVK Žďársko 84 členských obcí, které dohromady disponují 1060 hlasy.

Valná hromada se schází k řádnému zasedání nejméně jedenkrát ročně a její hlavní oblastí působení je především stanovení znění „Stanov SVK Žďársko“, jimiž se řídí činnost svazku, dále je to schvalování rozpočtu a výsledku hospodaření, stanovení pravomocí pro předsednictvo svazku a v neposlední řadě také přijímání nových členů, popř. vylučování členů při neplnění jejich povinností.

Valná hromada také schvaluje „Zásady investiční politiky SVK Žďársko“, jimiž se řídí příprava a realizace investic – staveb vodohospodářských děl.

Předsednictvo SVK Žďársko, které je devítičlenné a Kontrolní komise, která má tři členy, je dalším orgánem svazku. Tyto orgány jsou voleny valnou hromadou na funkční období čtyř let. V rámci předsednictva jeho členové zvolí předsedu předsednictva a tři místopředsedy.

Od 15. 3. 2023 jsou představiteli, kteří mohou jednat jménem SVK Žďársko, tyto oprávněné osoby :

Ing. Radek Zlesák – předseda předsednictva
Ing. arch. Alexandros Kaminaras – 1.místopředseda předsednictva
Stanislav Marek – 2.místopředseda předsednictva
Mgr. Martin Horák – 3.místopředseda předsednictva

Dále členy předsednictva jsou:

Ing. Markéta Lavická – členka předsednictva
Ivo Rohovský – člen předsednictva
Ing. Dagmar Zvěřinová – členka předsednictva
Ivo Klimeš – člen předsednictva
Libor Pokorný – člen předsednictva

Kontrolní komise bude od 15. 3. 2023 pracovat v následujícím složení:

Antonín Váša – předseda kontrolní komise
Ing. Jiří Danihel – místopředseda kontrolní komise
Ing. Petr Řádek – člen kontrolní komise

Předsednictvo se ke svým jednáním schází dle plánu pravidelně jedenkrát měsíčně, v případě potřeby i častěji, v současné době je většinou jednacím dnem poslední čtvrtek daného měsíce. Zasedání předsednictva se účastní i kontrolní komise.  Z  jednání předsednictva  jsou  pořizovány  zápisy  ve  formě  usnesení, které je v elektronické podobě zasíláno  všem  členským obcím SVK Žďársko.

Kontrolní komise má právo kontroly veškerých činností svazku, především pak provádí revizi hospodaření svazku a kontroluje, zda-li se předmět činnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

Majetek SVK Žďársko, jímž svazek zabezpečuje předmět své činnosti, je tvořen především majetkem, který mu byl (na základě privatizačního projektu č. 25672 – schváleného Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR pod č.j.20/93-360) prostřednictvím Fondu národního majetku formou „Dohody o převodu majetku z 1.7.1994“ převeden z bývalého státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace.

Dále SVK Žďársko hospodaří s majetkem, který získal prostřednictvím darovacích smluv nebo smluv o vložení majetku především od členských obcí, popř. prostřednictvím kupních nebo i jiných smluv od ostatních právnických nebo fyzických osob.

Významný podíl na majetku SVK Žďársko je tvořen také majetkem, který vzniká vlastní investiční činností svazku. Zdroji pro financování vlastní investiční činnosti je jednak nájemné od VAS  za pronajatý vodohospodářský majetek, dále jsou to paušální příspěvky jednotlivých obcí za obyvatele a příspěvky na konkrétní investiční akce a značným zdrojem financí jsou dotace od kraje Vysočina, SFŽP ČR, MZe ČR, MMR ČR i dalších.

Provozovatel vodovodů a kanalizací. SVK Žďársko provozuje svůj vodohospodářský majetek prostřednictvím „Smlouvy o provozu, nájmu, správě a rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“, kterou uzavřel s Vodárenskou akciovou společností a.s., divize Žďár nad Sázavou, používaná zkratka VAS. O této provozní společnosti se blíže dozvíte na webových stránkách: www.vodarenska.cz , divize Žďár nad Sázavou.

Kancelář SVK Žďársko, jejímž prostřednictvím svazek zabezpečuje svůj denní chod pro naplnění předmětu své činnosti, je řízena vedoucím manažerem svazku. Náplň práce a odpovědnost pracovníků kanceláře svazku je určena pracovním řádem, vnitřními směrnicemi a vnitroorganizačními předpisy.