Co nepatří do kanalizace?

Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je řešeno kanalizačním řádem. Ten stanovuje podmínky, za kterých se producentům povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody. V kanalizačním řádu jsou uvedeny látky, které do stokové sítě nepatří:

 • Látky radioaktivní
 • Látky infekční a karcinogenní
 • Jedy, žíraviny a –výbušniny
 • Pesticidy
 • Omamné látky, hořlavé látky
 • Biologicky nerozložitelné tenzidy
 • Organická rozpouštědla
 • Ropné látky, silážní šťávy
 • Průmyslová a statková hnojiva
 • Látky způsobující změnu barvy vody
 • Látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky
 • Pevné odpady včetně kuchyňských, ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají zneškodňovat tzv. „suchou cestou”

Vlhčené ubrousky

Vlhčené ubrousky se na rozdíl od toaletního papíru nerozloží a způsobují problémy nejen na kanalizaci, která se nerozložitelným odpadem ucpává, ale i na čistírně odpadních vod a čerpacích stanicích odpadních vod, kde dochází k ucpávání čerpadel a souvisejících technologií. Na odstranění havárií a následných oprav vynakládá VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. nemalé finanční prostředky. Navíc si mohou občané takovýmto chováním způsobit velké problémy v podobě ucpání domovních odpadů nebo domovní kanalizační přípojky. Hygienické prostředky z domácností, mezi něž se kromě vlhčených ubrousků, vatových tyčinek řadí také například dětské pleny nebo jednorázové kuchyňské utěrky, patří do popelnic na komunální odpad. Rovněž tak do kanalizace nepatří jakékoliv ochranné prostředky proti šíření nemoci COVID 19, zejména jednorázové a šité roušky, respirátory či rukavice.

Tuky — velký problém pro kanalizaci

Po ochlazení tuku v kanalizaci vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci, obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra a dojde k úplnému ucpání kanalizace. Následně musí provozovatel vodohospodářské infrastruktury provést čištění kanalizace kombinovanými tlakovými vozy, které materiál včetně tuků rozplaví a zachytí a ten je pak odvezen na skládku. Stejné tak tuk působí i problémy v samotném procesu čištění na čistírnách odpadních vod a to tím, že prochází čistírnou a zhoršuje vlastnosti aktivovaného kalu a následně tedy i odtokové parametry odpadní vody do recipientu. V případě nakládání s kuchyňskými odpady v domácnostech je rozumné oleje a tuky přendat například do krabice od mléka či starého sáčku, olej přelít do PET láhve či láhve od oleje a odevzdat jako tříděný odpad.

Drtiče kuchyňského odpadu

Kuchyňské odpadky nepatří do kanalizace, je nerozumné lehce oddělitelný odpad drtit a směšovat s odpadní vodou, ze které je následné velmi nákladné jeho odstranění na ČOV. Ti co používají drtiče kuchyňských odpadů a rozmělněné odpady splachují do kanalizační sítě, porušuji kanalizační řád dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Tyto odpady podléhají režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. je kompostovatelný kuchyňský odpad zařazen do kategorie komunálního odpadu. Kuchyňský odpad způsobuje ucpání kanalizační přípojky, ucpání veřejné kanalizace, zvýšení zápachu a podporuje množení hlodavců, kteří dobře živení přežívají v kanalizaci.

Jak je uvedeno, do kanalizace nepatří řada látek, a s těmito látkami potažmo odpady je nutno nakládat dle jejich povahy, a to v režimu platné legislativy. Odpad ukládejte roztříděný do kontejnerů, sběrných dvorů a sběrových míst.