Borovník – kanalizace

V obci Borovník bylo dne 1. 6. 2023 předáno staveniště a tím byly zahájeny stavební práce, které zajistí odkanalizování celé obce a odvedení splaškové vody na nově budovanou ČOV, kde budou tyto vody řádně čištěny a poté vypouštěny do místního toku Halda.

Výstavba nové splaškové kanalizace v celé obci a odvedení odpadních vod na ČOV se realizuje díky spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. SVK Žďársko získal dotaci ve výši více než 38 mil. Kč. Dále se podařilo zajistit dotace z JMK ve výši 8,1 mil. Celkové náklady na odkanalizování obce činí 65,8 mil. Kč.

Popis projektu

Předmětem podpory je výstavba kanalizace v délce 2,37 km (vč. přípojek) a dále výstavbu mechanicko-biologické ČOV o maximální kapacitě 130 EO. Realizací projektu bude možno připojit 106 EO na novou ČOV a odstranit znečištění 3,32 t/rok CHSKCr.

Finanční objem a dotační program

Předpokládané celkové náklady na projekt činí: 65 804 498,67 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu činí: 54 599 702,67 Kč

Maximální výše dotace EU činí: 38 219 791,87 Kč (podíl na celkovém rozpočtu způsobilých výdajů je 70 %)

Dotace z JMK: 8 189 000 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií v rámci Operačního Program Životní prostředí a dále Jihomoravským krajem.

Specifický cíl: 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření: 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod, dobudování a výstavba kanalizací

Zahájení stavebních prací: 06/2023

Předpokládané dokončení díla: 12/2025

Dotazy zodpoví Mgr. Reda Ifrah

e-mail: ifrah@svkzdarsko.cz