Borovník – vodovod

V obci Borovník bylo 1. 6. 2023 předáno staveniště a nyní jsou již v plném proudu stavební práce, které zajistí kvalitní pitnou vodu pro celou obec.

 

Zajištění dostatečného množství pitné vody pro občany Borovníku se realizuje díky spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. SVK Žďársko získal dotaci ve výši více než 10 mil. Kč. Dále se podařilo zajistit dotaci z JMK ve výši 2,2 mil. Kč. Celkové náklady na zajištění pitné vody činí 18,2 mil. Kč.

 

Popis projektu

Projekt řeší vybudování přivaděče a rozvodné sítě v obci Borovník a napojení na dodávanou vodu SV Žďársko. Vodovodní síť bude napojena na přívodný řad Ondrušky – Rozseč.

 

Finanční objem a dotační program

Předpokládané celkové náklady na projekt činí: 18 220 080,89 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu činí: 15 142 664,88 Kč

Maximální výše dotace EU činí: 10 599 865,41 Kč (podíl na celkovém rozpočtu způsobilých výdajů je 70 %)

Dotace z JMK: 2 271 000 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií v rámci Operačního program Životní prostředí a dále Jihomoravským krajem.

Specifický cíl: 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření: 1.4.4 – Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů

Zahájení stavebních prací: 06/2023

Předpokládané dokončení díla: 12/2025

Dotazy zodpoví Mgr. Reda Ifrah

e-mail: ifrah@svkzdarsko.cz