Žďár nad Sázavou – odkanalizování místní části Radonín

V místní části města Žďár nad Sázavou Radonín jsou v plném proudu stavební práce, které zajistí odkanalizování celé místní části do ČOV společnosti Žďas. Ve spolupráci s vedením města předcházelo zahájení stavby setkání s občany, na kterém došlo k upřesnění dalšího postupu ve věci realizace jednotlivých přípojek.

Odkanalizování místní části Radonín se realizuje díky spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. SVK Žďársko získal dotaci ve výši více než 9 mil. Kč. Celkové náklady na odkanalizování činí 15, 9 mil. Kč.

Žďár nad Sázavou – odkanalizování místní části Radonín

Popis projektu

Předmětem podpory je výstavba kanalizace v délce 1,33 km (vč. přípojek). Realizací projektu bude možno připojit 66 EO na vyhovující ČOV a odstranit znečištění 2,72 t/rok CHSKCr.

Finanční objem a dotační program

Předpokládané celkové náklady na projekt činí:  15 923 288,19 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu činí: 13 237 432,35 Kč

Maximální výše dotace EU činí: 9 266 202,65 Kč (podíl na celkovém rozpočtu způsobilých výdajů je 70%)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií v rámci Operačního program Životní prostředí.

Specifický cíl: 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření: 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod, dobudování a výstavba kanalizací

Zahájení stavebních prací: 07/2022

Předpokládané dokončení díla: 07/2023

Dotazy zodpoví Mgr. Reda Ifrah

e-mail: ifrah@svkzdarsko.cz