Modernizace a intenzifikace ČOV začíná

Jak stavbu pro ŽN přibližuje předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Ing. Dagmar Zvěřinová, žďárská čistírna se po téměř sedmileté práci dostává do fáze realizace. „Celková doba přípravy byla v případě této stavby neúměrně dlouhá. Na žádost města bylo vypracováno několik verzí řešení v různých finančních limitech,“ informuje předsedkyně s tím, že vybraná varianta byla zpracována do dalších úrovní projektové dokumentace.

„Mezitím se město Žďár nad Sázavou rozhodlo přenechat tento komplex SVK Žďársko, a tím i vystoupit ze spolufinancování stavby. Bylo rozhodnuto stavbu realizovat za podpory národních zdrojů, konkrétně z dotačního programu Státního fondu životního prostředí,“ připomíná Dagmar Zvěřinová.

Dle jejích slov nepůjde o stavbu jednoduchou, protože modernizace i intenzifikace budou probíhat za provozu. Navíc některé objekty budou zvětšeny či dokonce přesouvány na jiná místa. Jejich modernizací čistírna zvýší svoji kapacitu.

ČOV bude sloužit městu Žďár nad Sázavou. V jejím následném rozvoji se postupně napojí další části kanalizace obce Hamry. I to bude stavbou SVK Žďársko. Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod je dotovaná z programu Ministerstva zemědělství ČR a již byla zahájena.

Dle Dagmar Zvěřinové to bude po dlouhé době jedna z velkých staveb Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Bude realizována ve stávajícím areálu ČOV, část zařízení vyroste na přilehlých pozemcích v majetku svazku.

„Obce Vysoké a Počítky svým rozhodnutím také potvrdily zájem vybudovat kanalizaci a přivádět své odpadní vody k čištění na tuto ČOV. Zde jsme ve fázi studie. Zároveň je i vybírán dodavatel projektové dokumentace na záměr odkanalizování Mělkovic a Veselíčka. I tyto vody budou přiváděny do intenzifikované čistírny,“ informuje předsedkyně svazu.

Nyní čeká investora vypracování a schvalování harmonogramu výstavby a její rozdělení do jednotlivých etap. Ovlivňovat to bude délka jednotlivých technologických postupů, počasí a také velmi výrazně samotný provoz ČOV, „Stavba bude prováděna za plného provozu. Předpokládáme rozdělení do čtyř etap v ucelených funkčních částech. Stavba by neměla mít bezprostřední vliv na obyvatelstvo, ale při pohybu v okolí stavby je třeba zvýšené opatrnosti,“ uvádí závěrem Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

Příloha: Články Žďárské noviny