Kanalizace Vídeň – náročná a nákladná stavba, na jejímž konci bude kvalitní vodohospodářské dílo

Když obec Vídeň oznámila Svazu vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko rozhodnutí zastupitelstva vybudovat kanalizaci, byly zahájeny přípravné práce. Od samotného rozhodnutí, prvotních úvah, projektování, povolování uběhly 2 roky. Navíc na takovýchto stavbách – liniových stavbách – je potřeba zajistit mnoho dokladů od orgánů státní správy, Kraje Vysočina i samotných občanů.

Vzhledem k rozsahu stavby, to mohou nejlépe posoudit občané, je nutná důsledná koordinace s ostatními sítěmi. Stavba je to pro obec velice důležitá, přináší určité zlepšení života v obci, ale je zároveň velice nákladná. Celková cena stavby bez DPH je 51 677 005 Kč, z toho způsobilých výdajů pro přidělení dotace bylo uznáno 47 409 683 Kč a Státní fond životního prostředí přiznal dotaci 30 223 673 Kč. Na samotnou obec tedy zbývá 35 497 483 Kč. To není málo, a je to velký závazek do budoucna.

Stavbu provádí sdružení firem Gardenlinie, s. r. o. Litoměřice, Váhostav­‑sk, a. s.Bratislava a Gremis, s. r. o. Velké Meziřičí.

Projekt stavby, a to ve všech stupních projektové přípravy, zhotovil AQA­‑CLEAN Jihlava a správce stavby zajišťuje AP Investing Brno. Všechny tyto subjekty byly řádně vysoutěženy dle zákona o veřejných zakázkách.

Stavba v současné době postupuje rychlým tempem, nejen proto, že se blíží zimní období, ale také z důvodů velmi omezené dopravní obslužnosti obce. Je třeba zajistit přístup do obce a průjezd autobusů. Školní rok začíná 1. září a děti do škol musí.

Stavba má celkem 17 stok, koordinace a návaznost není lehká. I kvůli dopravě byly měněny plány postupu prací, což se neobešlo bez drobných problémů. Hlavně u dodávek materiálů vyráběných přesně pro danou pozici. Samotná délka kanalizace je 3 812 m a je na ní plánováno 147 přípojek.

Za 24 měsíců od zahájení stavby by měli občané v obci Vídeň mít k užívání hotovou a plně funkční kanalizační síť. Dílo, které bude sloužit i dalším generacím a také umožní další rozvoj.

Samotná obec naváže na tuto stavbu svými aktivitami, protože některá vylepšení (chodníky, zakabelování, silnice a podobně) nemohou být u stavby financované z fondů životního prostředí propláceny.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko důsledně dbá na kvalitní provedení stavby a důsledné rozdělení financování. SVK Žďársko je nejen investorem, ale i nositelem dotace a je za tuto část zodpovědný. Není to jen odpovědnost, ale také se podílí na samotném díle. SVK Žďársko platí projektovou přípravu, všechny přípravné práce, správce stavby a DPH, archeologický průzkum apod.

Rovněž jde o nemalé částky – několika milionů, ale celkovou výši známe až na konci stavby. To záleží na mnoha okolnostech, před námi je zimní období, a to není pro tyto stavby jednoduché. Chceme opět poprosit nejen zastupitele obce, ale především občany o shovívavost a toleranci i pro další období. Velká část stavby nás ještě čeká. Ale na konci bude kvalitní a dobře sloužící vodohospodářské dílo.

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva SVK Žďársko