SVK Žďársko převezme ČOV do společného infrastrukturního majetku

Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou a Nové město na Moravě, jako členské obce Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko se rozhodly převést čističky odpadních vod pod společný infrastrukturní majetek svazku. Tímto krokem města převedou nejen správu, ale i budoucí investice pod SVK Žďársko. Předpokládá se, že další města, městyse a obce budou následovat.

Tento krok se dlouhodobě připravoval a diskutoval. Impulsem byly skutečnosti, že na větší čističky odpadních vod, zařazené do infrastruktury svazku, byly napojené jiné obce než ty, které ČOV postavily. Dle stanov svazku majetek, který je užíván více než jednou členskou obcí/městem, by měl být obhospodařován SVK Žďársko a je zařazen do společného infrastrukturního majetku. V praxi to znamená, že opravy, investice, modernizace či intenzifikace jdou za svazkem a nikoliv za členy svazku. „Společný majetek“, jelikož je zhodnocován z rozpočtu svazku, vystoupením dotyčného člena již zůstává ve svazku a je považován za integrální součást společné infrastruktury.

Původní Žďárská ČOV byla dostavěna v roce 1964. Rekonstrukce ČOV byla provedena v letech 1996 – 1998. Mimo jiné i z důvodu potřeby modernizace a intenzifikace, SVK Žďársko podalo žádost o poskytnutí dotace, Státní fond životního prostředí v prosinci 2020 vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace téměř ve výši 148 000 000,- Kč.

S ohledem na technický stav ČOV ve Žďáře nad Sázavou a stav projektové připravenosti byla na půdě svazku znovu iniciována diskusi o ČOVkách a jejich případném zařazení do společné infrastruktury. „S přiklepnutou dotací bylo nutné si potvrdit investorství modernizace a intenzifikace ČOV Žďár n.S., ale i případnou spoluúčast nebo neúčast města při investici“ dodala předsedkyně Ing. Dagmar Zvěřinová.

Výstavba ČOV Nové Město na Moravě, která byla v roce 2007 intenzifikována na kapacitu 18700 EO (včetně rezervy), probíhala v letech 1993–1994 a v trvalém provozu je od prosince 1995. Nenastanou-li mimořádné okolnosti nebo nedojde-li k potřebě navýšit kapacitu ČOV, lze očekávat další investice v řádu 15 let.

Zařazením ČOV do společného infrastrukturního majetku dochází nejen k pouhé administrativní změně, ale pro obce to znamená, že již nebudou muset vynakládat finanční prostředky na opravy, obnovu, modernizaci a intenzifikaci majetku v rádu jednotek nebo desítek milionů. Toto břemeno přejde na SVK Žďársko, který ze svazkových prostředků zajistí dostatečnou kapacitu a technický stav vyhovující legislativě.

„Bude to pro svazek výzva. Došlo-li by převodu všech uvažovaných ČOV do společného infrastrukturního majetku, znamenalo by to zajistit do budoucna téměř 800 milionů korun na obnovu tohoto nového majetku“ upřesňuje předsedkyně svazku. „Svazek si v minulosti vytvořil rezervu, ale aby to rozpočet svazku zvládl, diskutujeme některá opatření na úrovni předsednictva a pro nadcházející valnou hromadu navrhneme využití úvěru, který nám pomůže překlenout investičně nejnáročnější roky“ uzavřela Ing. Dagmar Zvěřinová.