Modernizace čistírny vod spustí v létě

Intenzifikace žďárské čistírny odpadních vod (ČOV) začala jenom pracovně, papírově ale razantně. Po období váhání a několika studií byla vybrána varianta schůdná pro město, svazek a i provozovatel VAS a. s. souhlasil.

Tato varianta byla urychleně koncem loňského roku rozpracována a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (SVK) zpracoval a podal v lednu žádost o poskytnutí dotace na tuto stavbu. Nyní jsme obdrželi kladné rozhodnutí Státního fondu životního prostředí a příslib dotace pro tuto stavbu.

Finanční příslib pro akci s 232 034 000 Kč způsobilých výdajů je dotace 147 921 675 Kč. Je vidět, že se jedná o stavbu velkou, ale SVK Žďársko v minulosti realizoval stavby daleko větší. 

Tato stavba je nutná z důvodů ochrany životního prostředí, především ochrany povrchových vod, z důvodů provozního a především čištění veškerých vod dopravených kanalizačním systémem města na ČOV, a to i v extrémních situacích. Především při velkých deštích.

Součástí přípravy bylo i zpracování nového generelu splaškových vod města Žďáru, který nechal svazek zpracovat a je dobře, že město rovněž přikročilo ke zpracování generelu dešťových vod. To vše dává ucelenou představu o možnostech, a především potřebách odvodu a čištění odpadních vod.

Poslední velký stavební zásah z roku 1997 nebyl rozhodně v tak velkém rozsahu jako je nyní plánováno. Současně probíhá povolovací řízení a je zpracovávána tendrová dokumentace. Ta musí projít schvalovacím procesem opět na Státním fondu a poté bude přistoupeno k výběru zhotovitele.

Výběr správce stavby je již za námi a nyní se hlavně zaobíráme otázkou profinancování celé akce. Dle pravidel by zbytek financí doplatil konečný vlastník objektu a tím je město Žďár nad Sázavou. Ale částka 70 milionů je částkou poměrně vysokou a město zřejmě požádá o jiný poměr financování. O tom by však rozhodovala až valná hromada v březnu 2021.

Stavba je koncipována ve stávajícím prostoru, bude pouze intenzifikována a modernizována. Čisticí schopnost a kapacita ČOV musí být posíleny, aby odpovídaly nejen současným požadavkům technickým, ale hlavně splnily nově nastavené přísné limity. Požadavky na životní prostředí jsou v tomto případě velmi tvrdě vyžadovány.

Samotná stavba by měla být zahájena v průběhu léta 2021 a dokončena na jaře 2023, a to včetně zkušebního provozu. Stavba neomezí provoz čistírny, což bude na koordinaci maximálně složité, ale ČOV je v daném území nezastupitelná.

Občané žijící v okolí jistě ocení změny provozu, který by měl být tišší a měly by být odstraněny i kritizované občasné vibrace.

V průběhu výstavby však dojde k velkému pohybu mechanizmů a staveništní ruch také k některým domům dolehne. Proto prosíme o pochopení. Zahajujeme stavbu důležitou pro chod města Žďáru nad Sázavou i některé obce, je důležitou součástí infrastruktury a SVAK Žďársko, provozovatel VAS a.s. i město Žďár k tomu přistupují odpovědně.

Ing. Dagmar Zvěřinová,předsedkyně SVK Žďársko