Generel odvodnění města Žďár nad Sázavou – základní dokument pro rozhodování

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko rozhodlo postupně dle potřeb přetvořit a doplnit generely vodovodů a kanalizací ve svých členských městech.

Jedním z těchto generelů je i Generel odvodnění města Žďár nad Sázavou. Původní dokument je již téměř 15 let starý a ve městě se od té doby mnohé změnilo. Stávající generel nezahrnuje celé město, protože rozvoj města byl dynamický. Generel nepostihuje

nová sídliště a celou průmyslovou zónu, což jsou z vodohospodářského hlediska velká území a spádiště vod. Potřebujeme vědět, jak v nové situaci máme dimenzovanou stávající síť a zdali budeme muset v budoucnu kanalizaci posilovat.  Při rekonstrukcích jednotné kanalizace zde navíc dochází k oddělování splaškové a dešťové kanalizace.

Život a rozvoj města si vyžádal aktualizaci a pro další rozvoj je již aktualizace nezbytná. Kanalizačním systémem ve městě ročně proteče 2,5 milionu m3 vody. Takové množství si vyžádá nejen dobře nastavený systém, ale i „vychytání“ slabých míst. Potřebujeme znát novou základní koncepci, případně návrh technických opatření částí stokové sítě. V případě

zásahů do vybudované sítě pochopitelně i odhad předpokládaných nákladů. Rovněž očekáváme stanovení priorit opatření z hlediska zvýšení ochrany toku řeky Sázavy. Proto v roce 2019 požádal Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko o finanční příspěvek z FONDU VYSOČINY PROGRAMU „ČISTÁ VODA 2019“ v částce 300 000 Kč z celkových nákladů 1 270 000 Kč.

V současné době je Generel zpracováván Vodárenskou akciovou společností, a. s. a v září 2020 budou tyto práce ukončeny. Na tato data čeká nejenom Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko jako vlastník kanalizace, VAS jako provozovatel kanalizace ale také samotné město Žďár nad Sázavou, jako vlastník dešťové kanalizace. Z těchto podkladů bude vycházet i koncepce intenzifikace čistírny odpadních vod města Žďár nad Sázavou.