Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem ve Žďáru nad Sázavou

SVK Žďársko SVK Žďársko

O společnosti

 

 
Vznik, historie a současnost SVK Žďársko
 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko vznikl jako dobrovolný svazek obcí dne 1.4.1993 registrací zakladatelské smlouvy u bývalého Okresního úřadu Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou.
Od 1.1.2003 je SVK Žďársko registrován pod tímto č.j. v registru zájmových sdružení právnických osob a dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu kraje Vysočina.
 
Sídlo SVK Žďársko je na adrese : Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
SVK Žďársko bylo přiděleno IČ : 43383513 a DIČ : CZ43383513
 
Předmět činnosti SVK Žďársko byl stanoven především v zabezpečení zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod ve stávajících  inženýrských sítích vodohospodářských děl v obcích, které byly sdruženy ve svazku.
Tyto činnosti byly postupně rozšiřovány o další působení svazku, jako je  zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí vodovodů a kanalizací, řešení kvality dodávané pitné vody, zabezpečování ochrany životního prostředí formou výstavby nebo rekonstrukcí čistíren odpadních vod, zajišování zdrojů financování pro výstavbu a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury.
 
Valná hromada členských obcí SVK Žďársko je nejvyšším orgánem, kterým svazek jedná. Jednotlivé obce v tomto orgánu mají přiděleno hlasovací právo na základě počtu svých trvale hlášených obyvatel, kdy na každých započatých 100 obyvatel připadá jeden hlas. V současné době má SVK Žďársko 82 členských obcí, které dohromady disponují 900 hlasy.
Valná hromada se schází k řádnému zasedání nejméně jedenkrát ročně a její hlavní oblastí působení je především stanovení znění „Stanov SVK Žďársko“, jimiž se řídí činnost svazku, dále je to schvalování rozpočtu a výsledku hospodaření, stanovení pravomocí pro předsednictvo svazku a v neposlední řadě také přijímání nových členů, popř. vylučování členů při neplnění jejich povinností.
Valná hromada také schvaluje „Zásady investiční politiky SVK Žďársko“, jimiž se řídí příprava a realizace investic – staveb vodohospodářských děl.
 
Předsednictvo SVK Žďársko, které je desetičlenné a Kontrolní komise, která má tři členy, jsou dalšími orgány svazku. Tyto orgány jsou voleny valnou hromadou na funkční    období čtyř let. V rámci předsednictva jeho členové zvolí předsedu předsednictva a dva místopředsedy. Tajemník SVK Žďársko je zároveň i třetím místopředsedou předsednictva.
 
Od 19. 3. 2019 jsou představiteli, kteří mohou jednat jménem SVK Žďársko, tyto oprávněné osoby :

Ing.Zvěřinová Dagmar        předsedkyně předsednictva
Ing. Radek Zlesák             1.místopředseda předsednictva
Michal Šmarda                  2.místopředseda předsednictva
             
Libor Pokorný                       člen předsednictva
Pařízek Zdeněk                     člen předsednictva
Komínek Josef                      člen předsednictva
Rohovský Ivo                        člen předsednictva
Ing. Karel Pačiska                 člen předsednictva
Ing.Vlček Milan                     člen předsednictva

 
Antonín Váša                      předseda kontrolní komise       
Ing. Danihel Jiří                   místopředseda kontrolní komise
Mládek František                 člen kontrolní komise       
 
 
Předsednictvo se ke svým jednáním schází dle plánu pravidelně jedenkrát měsíčně, v případě potřeby i častěji, v současné době je většinou jednacím dnem poslední čtvrtek daného měsíce. Zasedání předsednictva se účastní i kontrolní komise.  Z  jednání předsednictva  jsou  pořizovány  zápisy  ve  formě  usnesení, které je v elektronické podobě zasíláno  všem  členským obcím SVK Žďársko.
Kontrolní komise má právo kontroly veškerých činností svazku, především pak provádí revizi hospodaření svazku a kontroluje, zda-li se předmět činnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
 
Majetek SVK Žďársko, jímž svazek zabezpečuje předmět své činnosti, je tvořen především majetkem, který mu byl (na základě privatizačního projektu č. 25672 - schváleného Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR pod č.j.20/93-360) prostřednictvím Fondu národního majetku formou „Dohody o převodu majetku z 1.7.1994“ převeden z bývalého státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace.
Dále SVK Žďársko hospodaří s majetkem, který získal prostřednictvím darovacích smluv nebo smluv o vložení majetku především od členských obcí, popř. prostřednictvím kupních nebo i jiných smluv od ostatních právnických nebo fyzických osob.
Významný podíl na majetku SVK Žďársko je tvořen také majetkem, který vzniká vlastní investiční činností svazku. Zdroji pro financování vlastní investiční činnosti je jednak nájemné od VAS  za pronajatý vodohospodářský majetek, dále jsou to paušální příspěvky jednotlivých obcí za obyvatele a příspěvky na konkrétní investiční akce a značným zdrojem financí jsou dotace od kraje Vysočina, SFŽP ČR, MZe ČR, MMR ČR i dalších.
 
Provozovatel vodovodů a kanalizací. SVK Žďársko provozuje svůj vodohospodářský majetek prostřednictvím „Smlouvy o provozu, nájmu, správě a rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“, kterou uzavřel s Vodárenskou akciovou společností a.s., divize Žďár nad Sázavou, používaná zkratka VAS. O této provozní společnosti se blíže dozvíte na webových stránkách: www.vodarenska.cz , divize Žďár nad Sázavou.
 
 Kancelář SVK Žďársko, jejímž prostřednictvím svazek zabezpečuje svůj denní chod pro naplnění předmětu své činnosti, je řízena vedoucím manažerem svazku. Náplň práce a odpovědnost pracovníků kanceláře svazku je určena pracovním řádem, vnitřními směrnicemi a vnitroorganizačními předpisy.